PYROROCK_EI_60S_4f3b85c2d74ba Systém požiarnej izolácie oceľového vzduchotechnického kruhového potrubia na požiarnu odolnosť EIS 60 minút tvoria izolačné rohože na drôtenom pletive ROCKWOOL WM 80 alebo WM 80 ALU, prípadne ProRox WM 80 hrúbky 60 mm v jednej vrstve. Izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou izolovaných navarovacích tŕňov.

Na montáž systému je nutné zaškolenie odborným zástupcom spoločnosti ROCKWOOL.

Vzduchotechnické potrubie

Vzduchotechnické potrubie na požiarnu izoláciu s odolnosťou 60 minút musí byť vyhotovené tak, aby bola zaistená jeho maximálna vzduchotesnosť. Medzi príruby potrubia je treba vložiť utesňovacie pásky, prípadne požiarne odolný tmel s tepelnou odolnosťou do +600 °C a pevne zovrieť skrutkami v minimálnom počte 6 kusov na 1 bežný meter dĺžky príruby pri každom spoji. Najväčšia povolená výška prírub je 30 mm. Priestupy potrubia na hranici požiarnych úsekov a pri priestupoch múrmi a voľné konce potrubia (čela) musia byť vystužené krížovými rozperami. Zaslepenie čiel potrubia o Ø 500 mm a vyššie je nutné vykonať pomocou ukončenia s prírubou.

Izolácia

Izolácia potrubia je vyhotovená izolačnými rohožami na drôtenom pletive ROCKWOOL WM 80, WM 80 ALU, prípadne ProRox WM 80 hrúbky 60 mm na požiarnu odolnosť EIS 60 minút. Pri pokladaní izolácie je treba dbať na starostlivé vyhotovenie spojov, rohože je nutné dotlačovať na seba, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Priečne a pozdĺžne styky rohoží je nutné stiahnuť zachytením šesťhranného pletiva (špeciálnymi háčkami alebo ohnutím a zaklesnutím voľných koncov pletiva  – strižných hrán). Pri rohožiach s hliníkovou fóliou je treba spoje izolačných rohoží a ich voľné hrany a styky prelepiť jednostrannou samolepiacou hliníkovou (ALU) alebo hliníkovou vystuženou (ALS) páskou. Príruby musia byť prekryté minimálne polovičnou hrúbkou izolácie potrubia. Spoje jednotlivých rohoží musia ležať mimo príruby vzduchotechnického potrubia. Pri prírubách na čelách potrubia je treba dbať na starostlivé doizolovanie škáry medzi izoláciou čela a izoláciou obvodu potrubia. Závesy potrubia sa neizolujú.

Kotevné tŕne

Izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou navarovacích tŕňov s klobúčikmi (tzv. TS svorníky, najlepšie v izolovanom vyhotovení) v počte 11 ks na štvorcový meter potrubia. Bližšie údaje a podmienky – pozri tabuľku Záväzné technické parametre systému. Za každých okolností je úplne nevyhnutné dodržať nasledujúce zásady: maximálna vzdialenosť tŕňov od okrajov rohoží musí byť nanajvýš 100 mm a rozostupy tŕňov najďalej po 250 mm od seba.

Povrchová úprava

Izolačné rohože na drôtenom pletive môžu byť ponechané bez akejkoľvek ďalšej povrchovej úpravy – s povrchom tvoreným pletivom a vláknami z kamennej vlny. V prípade požiadavky na hygienu prostredia a bezprašný povrch je nutné použiť rohože na drôtenom pletive typu WM 80 ALU, ktoré majú pod pletivom našitú čistú hliníkovú fóliu. V takom prípade sa odporúča pozdĺžne a priečne spoje rohoží prelepiť jednostrannou samolepiacou čistou hliníkovou (ALU) páskou alebo páskou z hliníka so sklenenou výstužou (ALS). Izoláciu je možné opatriť oplechovaním z hliníkového alebo oceľového pozinkovaného plechu bez toho, aby sa znížila jej požiarna odolnosť.

Požiarna klasifikácia

Systémy PYROROCK EI 60 S (na vodorovné a zvislé potrubia) boli skúšané spoločnosťou Danish Institute of Fire and Security Technology, Kodaň, Dánsko – č. protokolu PG 11741 a PG 11742. Na vyžiadanie je k dispozícii Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti č. PKO-08-061/AO 204, ktorý vydal TZÚS Praha, s. p. dňa 16. 5. 2008 na základe Stanovenia požiarnej odolnosti č. U-014/08/AO 204 vystaveného TZÚS Praha, s. p. dňa 16. 5. 2008.

Skúšobná metodika: STN EN 1366-1 – Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií, časť 1: Vzduchotechnické potrubia

Záväzné technické parametre systému

časť č. popis – charakteristika jednotka požiarna odolnosť (min)
EI 60 S
potrubia 1 maximálny priemer potrubia mm 1000
2 spojenie prírub potrubia skrutkovaním
3 maximálna vzdialenosť spojovacích skrutiek prírub potrubia mm 167
4 minimálne prekrytie prírub potrubia izoláciou s hrúbkou mm 30
5 tesnenie prírub potrubia páskou s tepelnou odolnosťou +600 °C povinné
izolácia 1 hrúbka izolácie drôtenej rohože mm 60
2 počet vrstiev izolácie 1
3 sstyk izolačných rohoží – prelepenie ALU (ALS) páskou nepovinné
kotvenie izolácie Poloha navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
1 maximálny vzájomný rozstup – záväzný údaj mm 250
2 maximálna vzdialenosť od okrajov rohože – záväzný údaj mm 100
Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
3 celkom – orientačný údaj ks/m2 100
priestup Priestup požiarnou deliacou stenou – tesniaci golier
1 hrúbka izolácie drôtenej rohože mm 60
2 šírka tesniaceho izolačného goliera po obvode mm 150
3 maximálny rozstup kotevných tŕňov v golieri mm 250
4 vloženie tuhej krížovej oceľovej rúrkovej rozpery do potrubia povinné

Kotvenie izolácie – vzdialenosť navarovacích tŕňov hrán potrubia (pod bodmi 1 – 2) platí vždy ako záväzný údaj a je nadradený nad údajom o množstve navarovacích tŕňov uvedenom pod bodom 3 –  „Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi“, pod ktorý nesmie nikdy klesnúť –pozri tabuľka.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach systémov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov a systémov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.