Doprava zadarmo na technické izolácie nad 120€ | 15% zľava na technické izolácie nad 600€

 Informácie o súboroch cookies

Úvodné informácie

Pred oboznámením sa s podrobnosťami o využívaní súborov cookies odporúčame návštevníkom webovej stránky oboznámiť sa so všeobecnými informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Na týchto webových stránkach sú využívané súbory cookies. Súbory cookies je možné charakterizovať ako malý textový súbor, ktorý server webovej stránky zašle webovému prehliadaču a ten ho následne uloží na koncovom zariadení koncového užívateľa.

Webová stránka používa rôzne typy súborov cookies, pričom v zmysle aktuálne platnej legislatívy je možné bez súhlasu koncového užívateľa ukladať do jeho webového prehliadača iba súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Zvyšné súbory cookies je možné ukladať do webového prehliadača koncového užívateľa iba na základe jeho súhlasu.

Nastavenie súborov cookies, a teda udeľovanie súhlasu alebo odvolanie súhlasu s ich ukladaním do webového prehliadača koncového užívateľa, je možné kedykoľvek uskutočniť na webovej stránke www.azflex.sk

Typy súborov cookies využívané touto stránkou

Nevyhnutné

Nemožno zakázať
Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií, pričom bez ich využitia by webová stránku nefungovala správne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
_SID azflex.sk Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami stránky 5 dní HTTP
_ca azflex.sk Zachováva stav košíka používateľa naprieč požiadavkami stránky 1 rok HTTP
__RequestVerificationToken azflex.sk Bezpečnostný token 20 minút HTTP

Štatistické

Tieto súbory cookies nám pomáhajú na základe anonymných informácií pochopiť ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok a ako funguje interakcia návštevníkov s webovou stránkou.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
_ga Google Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 roky HTTP
_gat Google Používané Google Analytics na regulovanie počtu žiadostí 1 deň HTTP
_gid Google Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 1 deň HTTP

Právny základ spracúvania osobných údajov

V prípade ak pri využívaní súborov cookies bude možné identifikovať návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov, a to nasledovných právnych základoch:

Doba uchovávania údajov z prehliadania

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby sú údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu sú osobné údaje spracúvané po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Zoznam príjemcov

Pri povolení štatistických cookies je využívaný analytický nástroj Google Analytics. Zo strany prevádzkovateľa nie sú spoločnosť Google zasielané žiadne osobné údaje používateľov.

Práva dotknutej osoby

V prípade ak sú osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobnejšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu.

Záverečné informácie:

Akékoľvek Vaše dopyty ohľadne spracúvania osobných údajov, uplatnenia Vašich práv alebo súborov cookies môžete zaslať písomne alebo elektronicky s využitím nasledovných kontaktných údajov:

AZ FLEX, s.r.o., Štrková 968/10C, 010 09 Žilina – Bytčica, eshop@azflex.sk, +421 910 944 298

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých Vašich práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ako dotknutá osoba máte zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu Vašich práv.

Toto oznámenie je platné a účinné od 1. 1. 2023. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo aktualizovať skutočnosti uvedené v tomto oznámení, pričom aktuálna verzia bude zverejnená na tomto mieste.


Armacell Foamglas Isover Kaimann Knauf Paroc Rockwool