Doprava zadarmo na technické izolácie nad 120€ | 15% zľava na technické izolácie nad 600€

 Ochrana osobných údajov

1. Úvodné informácie

1.1 Zásady o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Zásady“) poskytujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zo strany spoločnosti AZ FLEX, s.r.o., a to predovšetkým v súvislosti s nákupom tovaru zo strany dotknutých osôb od uvedenej spoločnosti vrátane súvisiacich účelov spracúvania osobných údajov. 1.2 Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi dotknutých osôb sa uskutočňujú výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 1.3 V súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa týchto Zásad je kladený maximálny dôraz na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb. Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa uskutočňujú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania. 1.4 Tieto Zásady predstavujú dokument vypracovaný predovšetkým v súlade s ustanovením čl. 12 a 13 Nariadenia GDPR s cieľom v zrozumiteľnej, transparentnej a ľahko dostupnej forme poskytnúť všetky informácie o účeloch spracúvania osobných údajov a ďalších nevyhnutných informáciách. Tieto Zásady môžu ďalej obsahovať informácie v súlade ďalšími ustanoveniami Nariadenia GDPR a Zákona.

2. Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje

2.1 Vaše osobné údaje na účely uvedené v týchto Zásadách spracúva spoločnosť AZ FLEX, s.r.o., so sídlom: Štrková 968/10C, 010 09 Žilina - Bytčica, IČO: 36 422 851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15429/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“). 2.2 V prípade akýchkoľvek dopytov, podnetov alebo iných podaní v súvislosti s agendou ochrany osobných údajov a ochrany súkromia nás môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi: a) poštou, zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti, b) e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: eshop@azflex.sk, c) telefonicky na telefónnom čísle +421 910 944 298.

3. Účely spracúvania osobných údajov

3.1 komunikácia so zákazníkmi, vypracovanie cenovej ponuky, riešenie sťažností, dopytov a požiadaviek potencionálnych zákazníkov alebo zákazníkov: V prípade, že zákazník alebo potencionálny zákazník kontaktuje Prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely: 3.1.1 spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania otázok a podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke prevádzkovateľa vrátane následnej komunikácie so zákazníkom / potencionálnym zákazníkom Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v možnosti realizovať a poskytnúť zákazníkom odpovede a reakcie na ich dopyty a otázky. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka od dňa vybavenia dopytu zákazníka / potencionálneho zákazníka alebo zaslania odpovede na otázku. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.1.2 spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania sťažností vrátane následnej komunikácie so zákazníkom / potencionálnym zákazníkom; Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe budovať spokojnosť zákazníkov vo vzťahu k poskytovaným službám, efektívne riešiť príp. sťažnosti zákazníka a predchádzať tak možným sporom a negatívnej reklame. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov od dňa vybavenia sťažnosti alebo dopytu zákazníka. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.1.3 spracúvanie osobných údajov na účely vypracovanie cenovej alebo obchodnej ponuky; Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti cenovej / obchodnej ponuky. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou v rámci predzmluvných vzťahov – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné vypracovanie cenovej alebo obdobnej ponuky. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.2 registrácia zákazníka, objednávka, predaj tovaru, uplatnenie zodpovednosti za vady a prieskum spokojnosti zákazníkov: V prípade, že si dotknutá osoba ako zákazník u Prevádzkovateľa objedná tovar, a to či už ako registrovaný alebo neregistrovaný zákazník, príp. dôjde k uplatneniu zodpovednosti za vady dodaného tovaru, dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely: 3.2.1 v prípade udelenia súhlasu zo strany dotknutej osoby pri registrácii budú osobné údaje spracúvané na účely vytvorenia užívateľského účtu (vytvorenie užívateľského účtu predstavuje pre dotknutú osobu zjednodušenie nákupného procesu) s cieľom zefektívniť nákupný proces dotknutej osoby Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti udeleného súhlasu (teda po dobu kým nedôjde k odvolaniu súhlasu), príp. do doby zrušenia užívateľského účtu (neaktívne užívateľské účtu, t.j. užívateľské účty, pri ktorých od posledného prihlásenia uplynulo viac ako 5 rokov, budú automaticky vymazané), a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie TU. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.2.2 spracúvanie osobných údajov na účely prijatia objednávky, jej spracovanie, uzatvorenie kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, vyúčtovanie platby a príp. riešenie ďalších práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy (VOP) Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia zmluvy a 6 rokov, ktoré nasledujú po roku, v ktorom bolo ukončené plnenie zo zmluvy. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. V rámci doručovania tovaru môžu byť osobné údaje poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzatvorenie kúpnej zmluvy a tým pádom aj dodanie tovaru. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.2.3 spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je nasledovná:

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.2.4 spracúvanie osobných údajov na účely evidencie prijatých reklamácií a ich riešenia Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Osobné údaje na tento účel budú uchovávané po dobu 4 rokov (§24 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa). Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnej pomoci pri riešení reklamácie zákazníka. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.3 marketingové aktivity: Prevádzkovateľ realizuje rôzne marketingové aktivity, pričom pri týchto aktivitách môže dochádzať aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb na nasledovné účely: 3.3.1 v prípade udelenia súhlasu zo strany dotknutej osoby budú osobné údaje spracúvané na účely zasielania informácií o produktových noviniek, marketingových a reklamných ponúk tovarov a služieb, vrátane informovania o prebiehajúcich akciách a zľavách prevádzkovateľa (newsletter, e-mail, SMS) Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie TU. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.3.2 spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (t.j. na účely zasielania marketingových a reklamných ponúk tovarov a služieb, vrátane informovania o prebiehajúcich akciách a zľavách prevádzkovateľa), a to formou zasielania e-mailov a SMS existujúcim zákazníkom prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v snahe podporiť predaj tovarov a služieb a zvýšiť tak tržby z podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov, ktoré začínajú plynúť prvým dňom kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dotknutá osoba naposledy využila služby prevádzkovateľa. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.3.3 spracúvanie osobných údajov na účely realizácie a vyhodnotenie súťaží s cieľom podporiť predajné výsledky Prevádzkovateľa Podmienky súťaže budú definované v štatúte. Osobné údaje budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby, spravidla 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu v bode 2. tohto oznámenia, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Pre zjednodušenie postupu je možné použiť formulár na odvolanie súhlasu, ktorý je na stiahnutie TU. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby) 3.3.4 spracúvanie osobných údajov na účely upozornenia na nedokončený nákupný proces (tzv. opustený košík) Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu maximálne 5 pracovných dní. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou v rámci predzmluvných vzťahov – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné zaslať upozornenie na nedokončený nákupný proces, a teda upozornenie na skutočnosť, že nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.4 iné dôvody spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj z iných ako vyššie uvedených dôvodov, a to najmä na nasledovné účely 3.4.1 spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente. Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 10 rokov - registratúrny denník, 5 rokov - preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov - evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov - vyraďovacie konanie, 5 rokov - evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenskej pošte, a.s., doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam, archívnym spoločnostiam, Štátnemu archívu a Ministerstvu vnútra. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 3.4.2 spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR; podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Doba uchovávania osobných údajov na tento účel je stanovená nasledovne: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté subjektom, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv.

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

4.1 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza zo strany Prevádzkovateľa k prenosu týchto údajov do tretích krajín.

5. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

5.1 Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k profilovaniu. 5.2 Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutých osôb žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania.

6. Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

6.1 Nariadenie GDPR priznáva dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením jednotlivých informačných povinností, kde sú práva dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre konkrétny účel spracúvania osobných údajov. 6.2 V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2.2 týchto Zásad. V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude Spoločnosť o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak Spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. 6.3 Ak sú žiadosti dotknutej osoby podľa predchádzajúceho bodu zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Spoločnosť je oprávnená: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti. 6.4 V prípade ak má Spoločnosť oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. 6.5 Jednotlivé práva dotknutých osôb (všeobecne): a. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR): Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. b. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. c. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať, ak je spracúvanie potrebné: d. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch: Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené. e. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR): V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné. f. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR): Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa. V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: g.  Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie: h. Právo odvolať súhlas: Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ v takomto prípade ukončí spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom. Pre uľahčenie postupu prípadného odvolania súhlasu dotknutej osoby poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osoby vzor tlačiva na odvolanie súhlasu, ktoré môže dotknutá osoba využiť (vzor nájdete TU). Vyplnené tlačivo je možné zaslať v listinnej alebo elektronickej podobe na adresy uvedené v bode v 2 tohto informačného oznámenia. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

7. Záverečné informácie

Toto oznámenie je platné a účinné od 1. 1. 2023. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo aktualizovať skutočnosti uvedené v tomto oznámení, pričom aktuálna verzia bude zverejnená na tomto mieste


Armacell Foamglas Isover Kaimann Knauf Paroc Rockwool