PYROROCK_EI_30___4f3b85ae4c3a1 Systém požiarnej izolácie oceľového vzduchotechnického kruhového potrubia na požiarnu odolnosť EIS 30 a 45 minút tvoria izolačné lamelové rohože ROCKWOOL Larock 65 ALS hrúbky 40 mm v jednej vrstve, pričom izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou izolovaných navarovacích tŕňov.

Na montáž systému je nutné zaškolenie odborným zástupcom spoločnosti ROCKWOOL.

Vzduchotecnické potrubie

Vzduchotechnické oceľové potrubie z hladkého alebo špirálového plechu na požiarnu izoláciu s odolnosťou EIS 30 a 45 minút musí byť vyhotovené tak, aby bola zaistená jeho maximálna vzduchotesnosť. Medzi príruby potrubia je treba vložiť utesňovacie pásky, prípadne požiarne odolný tmel s tepelnou odolnosťou do +600 °C a pevne zovrieť skrutkami v minimálnom počte 6 kusov na 1 bežný meter dĺžky príruby pri každom spoji. Najvyššia výška prírub je 30 mm. Priestupy potrubia na hranici požiarnych úsekov a pri priestupoch múrmi a voľné konce potrubia (čela) musia byť vystužené oceľovými krížovými rúrkovými rozperami. Zaslepenie čiel potrubia o Ø 500 mm a vyššie je nutné vykonať pomocou ukončenia s prírubou.

Izolácia

Izolácia potrubia je vyhotovená izolačnými lamelovými rohožami ROCKWOOL Larock 65 ALS v hrúbke 40 mm na požiarnu odolnosť EIS 30 a 45  minút. Pri pokladaní izolácie je treba dbať na starostlivé zhotovenie spojov, rohože je nutné dotlačovať na seba, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Vystužená hliníková fólia (ALS) musí byť pri vodorovnom potrubí o cca 100 mm dlhšia než obvod izolačnej rohože (presahujúca časť lamiel izolačnej rohože sa od fólie oddelí a odstráni) a táto fólia vytvorí potrebné prekrytie priečneho spoja izolácie na uchytenie pomocou tŕňov. Spoje izolačných rohoží a ich voľné hrany a styky je treba prelepiť jednostrannou samolepiacou hliníkovou (ALU) alebo hliníkovou vystuženou (ALS) páskou. Príruby sú prekryté rovnakou hrúbkou izolácie ako celé potrubie, pričom na príruby je nutné izoláciu natlačiť bez akéhokoľvek narezania alebo vyrezávania drážok. Spoje jednotlivých rohoží musia ležať mimo príruby vzduchotechnického potrubia. Pri prírubách na čelách potrubia je treba dbať na starostlivé doizolovanie škáry medzi izoláciou čela a izoláciou obvodu potrubia. Závesy potrubia sa neizolujú. Prienik závesu s izoláciou potrubia je treba prekryť pásikom rohože Larock 65 ALS s rozmerom 100 x 200 mm.

Kotevné tŕne

Izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou navarovacích tŕňov s klobúčikmi (tzv. TS svorníky, najlepšie v izolovanom vyhotovení) v počte 11 ks na štvorcový meter potrubia. Bližšie údaje a podmienky – pozri tabuľku Záväzné technické parametre systému. Za každých okolností je úplne nevyhnutné dodržať nasledujúce zásady: maximálna vzdialenosť tŕňov od okrajov rohoží musí byť nanajvýš 100 mm a rozostupy tŕňov najďalej po 250 mm od seba.

Povrchová úprava

Izoláciu vodorovného potrubia s Ø 500 mm a viac je nutné opatriť povrchovou úpravou z oceľového šesťhranného pletiva, ktoré sa upevní rovnako ako izolácia. Celkové množstvo tŕňov potrebných na kotvenie izolácie i prídavného pletiva v takom prípade postačuje v počte 11 ks/m2 potrubia. Izoláciu je možné opatriť oplechovaním z hliníkového alebo oceľového pozinkovaného plechu bez toho, aby sa znížila jej požiarna odolnosť.

Požiarna klasifikácia

Systémy PYROROCK EIS 30, 45 (na vodorovné a zvislé potrubia) boli skúšané spoločnosťou FIRES, s. r. o., Batizovce, Slovenská republika, autorizovanou osobou reg. č. CIS 01/1998, č. protokolu FIRES-FR-124-06-AUNS a FIRES-FR-125-06-AUNS. Na vyžiadanie je k dispozícii Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti č. PKO-08-061/AO 204, ktorý vydal TZÚS Praha, s.p. dňa 16. 5. 2008 na základe Stanovenia požiarnej odolnosti č. U-014/08/AO 204 vystaveného TZÚS Praha, s.p. dňa 16. 5. 2008.

Skúšobná metodika: STN EN 1366-1 – Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií, časť 1: Vzduchotechnické potrubia

Záväzné technické parametre systému

časť č. popis – charakteristika jednotka požiarna odolnosť (min)
EI 30 S EI 45 S
potrubie 1 maximálny priemer potrubia mm 1000 1000
2 spojenie prírub potrubia skrutkovaním skrutkovaním
3 maximálna vzdialenosť spojovacích skrutiek prírub potrubia mm 167 167
4 minimálne prekrytie prírub potrubia izoláciou s hrúbkou mm 10 10
5 tesnenie prírub potrubia páskou s tepelnou odolnosťou +600 °C povinné povinné
izolácia 1 hrúbka izolácie Larock 65 ALS mm 40 40
2 počet vrstiev izolácie 1 1
3 styk izolačných dosiek – prelepenie ALU (ALS) páskou povinné povinné
kotvenie izolácie Poloha navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
1 maximálny vzájomný rozstup – záväzný údaj mm 250 250
2 maximálna vzdialenosť od okrajov rohože – záväzný údaj mm 100 100
Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
3 celkom – orientačný údaj ks/bm 11 11
priestup Priestup požiarnou deliacou stenou – tesniaci golier po oboch stranách:
1 hrúbka izolácie Larock 65 ALS mm 40 40
2 šírka tesniaceho izolačného goliera po obvode mm 150 150
3 maximálny rozstup kotevných tŕňov v golieri mm 250 250
4 vloženie tuhej krížovej oceľovej rúrkovej rozpery do potrubia povinné povinné
úprava povrchu Ovinutie vodorovného potrubia šesťhranným oceľovým pletivom s kotvením na tŕne
1 pre priemer potrubia 500 mm a viac povinné povinné
úprava pri závesoch Ochrana proti zoslabeniu izolácie na závesoch/td>
1 pás izolácie Larock 65 ALS šírky 100 a dĺžky 200 mm povinné
2 hrúbka pásu mm povinné

Kotvenie izolácie – vzdialenosť navarovacích tŕňov od hrán potrubia (pod bodmi 1 – 2) platí vždy ako záväzný údaj a je nadradená nad údajom o množstve navarovacích tŕňov uvedenom pod bodom 3 – „Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi“, pod ktorý nesmie nikdy klesnúť – pozri tabuľka.Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach systémov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov a systémov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.