PYROROCK_EI_30___4f3b7d5327520 Systém požiarnej izolácie vzduchotechnického potrubia na požiarnu odolnosť 30, 45 a 60 minút tvoria izolačné dosky ROCKWOOL Techrock 80 ALS v jednej vrstve, izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou izolovaných navarovacích tŕňov.    Na montáž systému je nutné zaškolenie odborným zástupcom firmy ROCKWOOL.

Vzduchotechnické potrubie

Vzduchotechnické potrubie na požiarnu izoláciu s odolnosťou 30, 45 a 60 minút musí byť vyhotovené tak, aby bola zaistená jeho maximálna vzduchotesnosť. Medzi príruby potrubia je treba vložiť utesňovacie pásky z PE a pevne zovrieť sťahovacími svorkami (t.j. bodovo tzv. upínacími sponami so skrutkami M8) v minimálnom počte 8 kusov na 1 bežný meter dĺžky príruby pri každom spoji, na požadovanú požiarnu odolnosť EI 60 minút sa však miesto nich musia vždy použiť celoobvodové C-lišty. Výška prírub potrubia môže dosiahnuť len polovicu menovitej hrúbky izolácie.

Izolácia

Izolácia potrubia je zhotovená izolačnými doskami ROCKWOOL Techrock 80 ALS v hrúbke 40 mm (resp. 60 mm) na požiarnu odolnosť EI 30 a 45 (resp. EI 60) minút. Dosky nesmú mať mimo hrán potrubia žiadne pozdĺžne spoje. Pri pokladaní izolácie je treba dbať na starostlivé vyhotovenie spojov, dosky dotlačovať na seba, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Spoje izolačných dosiek a ich voľné hrany je treba prelepiť jednostrannou samolepiacou hliníkovou (ALU) alebo hliníkovou vystuženou (ALS) páskou. Príruby sú prekryté rovnakou hrúbkou izolácie ako celé potrubie, pričom v mieste príruby je v izolácii vyrezaný žliabok hlboký 15–20 mm (resp. 30 mm) na lepšiu tesnosť a priľnavosť izolačných dosiek a ich čo najväčšiu spojitosť. Spoje jednotlivých dosiek musia ležať mimo príruby vzduchotechnického potrubia. Pri prírubách je treba dbať na starostlivé doizolovanie škár medzi vodorovnou a zvislou izoláciou. Závesy potrubia sa neizolujú.

Kotevné tŕne

Izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou navarovacích tŕňov s klobúčikmi (tzv. TS svorníky, najlepšie v izolovanom vyhotovení) v počte 44 ks na bežný meter dĺžky pre vertikálne potrubie (tzn. 11 tŕňov na každej strane). Pre horizontálne potrubie sa celkový počet 31 tŕňov na bežný meter dĺžky rozdeľuje nasledovne: vrchná strana 4 tŕne, bočné strany potrubia 8 tŕňov. Na dno potrubia je nutné použiť 11 tŕňov na bežný meter dĺžky.Uvedený počet platí na rozmery potrubia 1000 x 500 mm. Bližšie údaje a podmienky – pozri tabuľku Záväzné technické parametre (systému).Za každých okolností je úplne nevyhnutné dodržať nasledujúce zásady: maximálna vzdialenosť tŕňov od hrán potrubia a od hrán izolačných dosiek musí byť nanajvýš 100 mm a rozostupy tŕňov najďalej po 250 mm od seba.

Požiarna klasifikácia

Systémy PYROROCK EI 30, 45 (na vodorovné a zvislé potrubie), EI 60 (len na zvislé potrubie) boli skúšané spoločnosťou FIRES, s. r. o., Batizovce, Slovenská republika, autorizovanou osobou reg. č. CIS 01/1998, č. protokolu FIRES FR 108/01 CP.Systémy PYROROCK EI 60 (na vodorovné potrubie) boli skúšané spoločnosťou PAVUS, a.s., autorizovanou osobou reg. č. AO 216, č. protokolu Pr-02-02.99. Na vyžiadanie je k dispozícii požiarne klasifikačné osvedčenie požiarnej odolnosti č. PKO-13-036/AO 204 zo dňa 12. 3. 2013.

Skúšobná metodika: STN EN 1366-1 – Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií, časť 1: Vzduchotechnické potrubia

časť č. popis – charakteristika jednotka požiarna odolnosť (min)
EI 30 S, EI 45 EI 60
potrubie 1 Maximálny rozmer potrubia – šírka x výška mm 1250 x 1000 1250 x 1000
2 Spojenie prírub potrubia svorky C-lišty
3 Minimálne prekrytie prírub potrubia izoláciou s hrúbkou mm 20 30
4 Tesnenie prírub potrubia páskou z PE peny povinné povinné
izolácia 1 Hrúbka izolácie Techrock 80 ALS mm 40 60
2 Počet vrstiev izolácie 1 1
3 Styk izolačných dosiek – prelepenie AL(S) páskou povinné povinné
kotvenie izolácie Poloha navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
1 maximálny vzájomný rozstup – záväzný údaj mm 250 250
2 maximálna vzdialenosť od hrán potrubia mm 100 100
Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
3 zvislé potrubie (každá strana) ks/bm 11 11
4 vodorovné potrubie (vrchná strana) ks/bm 4 4
5 vodorovné potrubie boky ks/bm 8 8
6 vodorovné potrubie spodná strana ks/bm 11 11
priestup Priestup požiarnou deliacou stenou – tesniaci golier po obidvoch stranách:
1 hrúbka izolácie Techrock 80 ALS mm 40 60
2 šírka tesniaceho izolačného goliera po obvode mm 150 150
3 maximálny rozstup kotevných tŕňov v golieri mm 250 250
4 Vloženie tuhej rúrkovej rozpery do potrubia povinné povinné

Kotvenie izolácie

vzdialenosť  navarovacích tŕňov od hrán potrubia (pod bodmi 1 – 2) platí vždy ako záväzný údaj a je nadradená nad údajom o množstve navarovacích tŕňov uvedenom pod bodmi 3 – 6 „Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi“, pod ktorý nesmie nikdy klesnúť – pozri tabuľka.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.

Systémový technický list Pyrorock hranatý

Návod – protipožiarne systémy Rockwool