CONLIT_DUCTROCK__4f4d239376998 Systém požiarnej izolácie oceľového pravouhlého vzduchotechnického potrubia na odvod dymu a tepla pre požiarnu odolnosť EIS 60 a EIS 120 minút tvoria izolačné dosky ROCKWOOL Conlit Ductrock (s vystuženou hliníkovou fóliou) hrúbky 60 mm v jednej vrstve, izolácia je kotvená na potrubí pomocou izolovaných navarovacích tŕňov. Všetky spoje a styky izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla Conlit Fix. Toto izolované potrubie je klasifikované ako „multi“, takže môže prechádzať rôznymi požiarnymi úsekmi.

Pre montáž systému je nutné zaškolenie odborným zástupcom spoločnosti ROCKWOOL.

Potrubie pre odvod tepla a dymu

Potrubie pre odvod tepla a dymu s odolnosťou 60 a 120 minút musí byť vykonané tak, aby bola zaistená jeho maximálna vzduchotesnosť. Minimálna hrúbka oceľového plechu potrubia je 0,8 mm. Medzi príruby potrubia je treba vložiť utesňovacie pásky, prípadne požiarne odolný tmel s teplotnou odolnosťou do +600 °C a príruby sa musia pevne stiahnuť celoobvodovými C-lištami s minimálnou hrúbkou 1,2 mm. Jediný povolený r ozmer výšky prírub potrubia je 30 mm. Potrubie musí mať vždy 4 steny.

Potrubie možno zostaviť z jednotlivých úsekov s maximálnou dĺžkou 1500 mm. Závesy potrubia môžu byť inštalované v maximálnych rozstupoch 1500 mm od seba a súčasne smie byť každá nosná lišta závesu osovo vzdialená nanajvýš 50 mm od príruby. Osová vzdialenosť závesov od steny potrubia môže byť nanajvýš 100 mm. Maximálne povolené ťahové napätie v závesných tyčiach môže dosiahnuť 6 MPa. Pokiaľ sa závesné tyče kotvia do masívneho železobetónového stropu, možno toto zavesenie dovoliť len prostredníctvom oceľových kotiev a tieto musia byť vložené do hĺbky min. 60 mm pod povrch. Závesy potrubia sa neizolujú, ale môžu prechádzať izoláciou bočných stien potrubia.

Potrubie  sa musí vystužiť tak, aby na každých 500 mm dĺžky potrubia pripadala v pozdĺžnom smere buď príruba alebo vystuženia oceľovými rozpierkami. Množstvo rozpierok umiestnených na výšku a šírku potrubia v priečnom smere určuje tab. 2. Diely rozpierky musia mať nasledujúce minimálne rozmery: rúrka Ø 17 x 2 mm, závitová tyč M6, podložky Ø 28 x 2 mm.

Priestupy vodorovného potrubia na hranici požiarnych úsekov a pri priestupoch stenami musia byť vystužené v miestach všetkých priestupov rozpierkami rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie. V miestach priestupov potrubí podlahami (stropmi) sa musí potrubie na dlhších stranách ukotviť pomocou oceľového uholníka k masívnej podlahe skrutkovaním. Potrubie môže byť prevádzkované s tlakovým rozdielom max. 500 Pa (podtlak i pretlak) za studena a max. 150 Pa za požiaru.

Izolácia

Izolácia potrubia je vyhotovená izolačnými doskami ROCKWOOL Conlit Ductrock 60 alebo 120 vždy s hrúbkou 60 mm v jednej vrstve pre požiarnu odolnosť EIS 60 alebo EIS 120, a to obložením zo všetkých 4 strán potrubia.

Izolačné dosky Conlit Ductrock 60 a 120 sa líšia len  množstvom drveného kameniva vnútri svojej základnej vláknitej štruktúry a podľa toho sú tiež označené. Pri pokladaní izolácie je treba dbať na starostlivé vyhotovenie spojov, dosky je nutné dotlačovať na seba, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Všetky spoje dosiek, priečne i pozdĺžne styky dosiek, ich napojenie na masívne steny, podlahy (stropy) musia byť opatrené nánosom lepidla Conlit Fix. Príruby a nosné lišty potrubia sa prekrývajú rovnakou hrúbkou izolácie ako

celé potrubie, pričom nad týmito prvkami sa izolácia nareže, alebo opatrí drážkou, alebo sa vytvorí polodrážka a delenie dosky tak, že vždy musí zostať zachovaná neporušená a súvislá vrstva izolačnej dosky s hrúbkou aspoň 30 mm. Spoje jednotlivých dosiek nemusia ležať mimo príruby vzduchotechnického potrubia. Spoje izolačných dosiek a ich voľné hrany je treba prelepiť jednostrannou samolepiacou hliníkovou alebo hliníkovou vystuženou páskou (páska ALS).

Izolácia sa kladie na vodorovné potrubie najskôr zhora bez prekrytia hrán potrubia, potom rovnako zdola a nakoniec obe bočné strany. Priestor medzi izoláciou Conlit Ductrock a otvorom v stene a v podlahe (strope) musí byť vyplnený voľnou vlnou ROCKWOOL (Loose Wool). Priestup stenou sa potom utesní vložením pásu hliníkovej fólie do otvoru a prilepením k potrubiu. Okolo priestupu stenou sa izolácia potrubia obojstranne po celom obvode priestupu opatrí prídavnou manžetou z dosky Conlit Ductrock rovnakého druhu, ako je izolácia potrubia, hrúbky 60 mm a šírky 100 mm, ktorá sa nalepí pomocou lepidla Conlit Fix len k stene a zaistí klincami 4 x 120 mm s rozostupmi max. po 350 mm. Priestup podlahou (stropom) sa inštaluje rovnako, vloženie tesniacej fólie nie je v tomto mieste povinné.

Kotevné tŕnie

Izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou navarovacích tŕňov s klobúčikmi (tzv. TS svorníky, najlepšie v izolovanom vyhotovení) v počte 11 ks na štvorcový meter potrubia. Bližšie údaje a podmienky – pozri tabuľka Záväzné technické parametre systému. Za každých okolností je úplne nevyhnutné dodržať nasledujúce zásady: maximálna vzdialenosť tŕňov od okrajov dosiek a hrán potrubia musí byť nanajvýš 100 mm a rozostupy tŕňov najďalej po 350 mm od seba. Dĺžka tŕňov činí 60,5 – 63,5 mm a závisí na rozmere potrubia a priehybe plechu. Pri vodorovnom potrubí nie je nutné kotviť dosky na hornej strane potrubia.

Povrchová úprava

Spoje izolačných dosiek a ich voľné hrany a styky je treba prelepiť jednostrannou samolepiacou hliníkovou alebo hliníkovou vystuženou páskou (páska ALS). Izoláciu je možné opatriť oplechovaním z hliníkového alebo oceľového pozinkovaného plechu bez toho, aby sa znížila jej požiarna odolnosť.

Požiarna klasifikácia

Systémy Conlit DUCTROCK  EIS 60 multi a EIS 90 multi (pre vodorovné a zvislé potrubie) boli skúšané spoločnosťou FIRES, s. r. o., Batizovce, Slovenská republika. Systémy CONLIT DUCTROCK sú klasifikované spoločnosťou CSI Praha, AO č. 2012.

Skúšobná metodika: STN EN 1366-8 – Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií, časť 8: Potrubia pre odvod dymu. Klasifikácia bola vykonaná s využitím tried podľa STN EN 13501-4 + A1:2010. 

Systém Conlit DUCTROCK EIS 60 s obkladom doskami Conlit Ductrock 60 je klasifikován takto:

                                     EI 60 (ve, ho) S 500 multi    

Systém Conlit DUCTROCK EIS 120 s obkladom doskami Conlit Ductrock 120 je klasifikéván takto:

                                     EI 120 (ve, ho) S 500 multi

Záväzné technické parametre systému tabuĺka č. 1 :

časť č. popis – charakteristika jednotka požiarna odolnosť (min)
EI 60 S EI 120 S
potrubie 1 maximálne povolené rozmery potrubia mm 1250 x 1000
2 maximálne povolené dĺžky jednotlivých dielov potrubia mm 1500
3 spojenie prírub potrubia – po celom obvode C-lišta
4 minimálne prekrytie prírub potrubia spojitou izoláciou s hrúbkou mm 30
5 povinná výška prírub potrubia mm 30
6 tesnenie prírub potrubia páskou s teplotnou odolnosťou +600 °C povinné
7 max. vzájomná prípustná vzdialenosť prírub a rozpier v potrubí mm 500
8 vystuženie potrubí pomocou tuhých oceľových rozpier –pozri tab. 2  povinné  povinné
9 Min. hrúbka oceľového plechu potrubí mm 0,8
izolácia 1 druh použitej izolačnej dosky Conlit Ductrock 60 120
2 rozmery izolačných dosiek Conlit Ductrock 60 alebo 120 mm 1000 x 1500 x 60
3 hmotnosť izolačných dosiek kg/m2 11 21
4 počet vrstiev izolácie 1
5 ošetrenie škár a stykov izolačných dosiek lepidlom Conlit Fix povinné
6 styk izolačných dosiek – prelepenie AL(S) páskou povinné
kotvenie izolácie Poloha navarovacích tŕňov s klobúčikmi (mimo vrchu vodorovného potrubia):
1 maximálny vzájomný rozstup mm 350 – záväzný údaj
2 maximálna vzdialenosť od okrajov dosiek i hrán potrubí mm 100 – záväzný údaj
Minimálny počet navarovacích tŕňov s klobúčikmi:
3 celkom – orientačný údaj (platí pre potrubie 1000 x 500 mm) ks/m2 11
4 minimálne rozmery tŕňov: driek x klobúčik – dĺžka mm Ø2,7 x Ø30 – (60,5 – 63,5)
priestup Priestup požiarnou deliacou konštrukciou – tesniaci a vymedzovací protipožiarny golier (manžeta):
1 hrúbka izolácie Conlit Ductrock 60, 90 nebo 120 mm 60
2 šírka tesniaceho izolačného goliera po obvode mm 100
3 maximálny rozstup kotevných klincov v golieri mm 350
4 minimálne rozmery klincov pre montáž goliera mm Ø4 x 120
5 vloženie tuhej rúrkovej rozpery dovnútra do potrubia – pozri tab. 2 povinné
6 vyplnenie škáry medzi Conlit Ductrock a prierazom voľnou vlnou povinné
7 vzduchotesné uzavretie priestupu hliníkovou fóliou – pri stene povinné
závesy Podmienky zavesenia vzduchovodov a ich kotvenie k masívnym stropom – vodorovné potrubie:
1 maximálna vzdialenosť závesov od prírub (osovo) mm 50
2 hĺbka osadenia oceľových príchytiek pre závesy min. mm 60
3 umiestenie závesov dovnútra alebo zvonka izolácie potrubia voliteľné
Závesy potrubí vložené do izolácie vzduchovodov (vnútorné závesy)
4 maximálna vzdialenosť závesov od bokov potrubia (okraje) mm 30
5 minimálne prekrytie závesov potrubí izoláciou s hrúbkou mm 30
Závesy potrubí mimo izoláciu vzduchovodov (vonkajšie závesy)
6 maximálna vzdialenosť závesov od bokov potrubia (osovo) mm 100

Minimálne počty výstuh vo vnútri potrubia – EIS 60 multi, EIS 120 multi

Platí pre štandardné potrubie o rozmere max. 1250 x 1000 mm, do prierezu max. 1,25 m2 tabuľka č. 2:

Šírka potrubia (mm) počet priečnych výstuh (ks) Výška
potrubia (mm)
počet pozdĺžnych výstuh (ks)
do 500 vrátane 0 pod 500 0
nad 500 do 1000 vrátane 1 od 500 do 1000 vrátane 1
nad 1000 (do 1250) 2   —

Pozn. k tab. 1. a 2. – výstuhy potrubia v miestach priestupov a výstuhy v ostatných miestach potrubia:

  1. a) pre potrubie s požiarnou odolnosťou EIS 60 multi a EIS 120 multi je potrebné vložiť do potrubia rozpierky ako v miestach priestupov stenami, tak aj v miestach s max. vzdialenosťou od prírub po 500 mm,
  2. b) zvislé potrubie s požiarnou odolnosťou EIS 60 multi a EIS 120 multi je potrebné vystužiť po oboch dlhších stranách priskrutkovanými oceľovými uholníkmi, ktoré sa prikotvia k podlahe, a to v miestach všetkých priestupov masívnymi podlahami (stropmi).

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach systémov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov a systémov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.