V celej Európe dnes platí požiadavka na ochranu stavebných konštrukcií pred ohňom. V prípade požiaru musí zostať konštrukcia stabilná a umožniť tak obyvateľom, prípadne zamestnancom uniknúť z ohňom zasiahnutého priestoru. Doba trvania pažadovanej ochrany závisí od mnohých okolností.

Rozdiel je, či sa jedná o nosnú konštrukciu, bežnú stenu, strechu, pivnicu a pod. Medzi nezanedbateľné podmienky patrí aj aktívne zabezpečenie pred požiarom, napr. inštalovaným automatickým protipožiarnym systémom.

show_image_in_imgtag

Použitie kazetových stropných podhľadov s vysokou odolnosťou proti ohňu mnohokrát umožňuje splniť prísne požiarne normy aj konštrukciám, ktoré by sami osobe normy nespĺňali. Samozrejme, je potrebné tomu prispôsobiť celú konštrukciu a dodržať presný postup montáže stropných podhľadov.

Požiarna bezpečnosť

Použitie nehorľavých stavebných materiálov zaisťuje vyššiu požiarnu bezpečnosť a v prípade požiaru poskytuje dlhšiu dobu na bezpečnú evakuáciu.

Trieda reakcie na oheň podľa európskej normy EN 13501-1 vyjadruje, či a v akej miere stavebný výrobok prispieva k šíreniu požiaru. Hodnotiace kritériá tvorí: rýchlosť a ľahkosť horenia materiálu, rýchlosť a množstvo dodávanej energie, rýchlosť a rozsah šírenia ohňa, množstvo dymu počas spaľovania a vznik plameňom horiacich kvapiek alebo častíc. Podľa európskej požiarnej klasifikácie sú zo siedmich „Eurotried“ najvyššie hodnotené nehorľavé výrobky označené symbolom A1.

Triedy podľa normy EN 13501-1

Trieda / odolnosť proti ohňu:

  • F – výrobky neodolné proti ohňu, prípadne výrobky nezaradené do žiadnej zo skupín E, D, C, B, A2, A1
  • E – výrobky, ktoré môžu krátkodobo zadržať malý požiar, ktorý sa nešíri príliš rýchlo
  • D – výrobky, ktoré spĺňajú kritériá triedy E a ktoré môžu na dlhšiu dobu zadržať malý požiar, ktorý sa nešíri príliš rýchlo. Okrem toho sú taktiež schopné odolávať pôsobeniu tepla od jednotlivého horiaceho predmetu za podstatného spomalenia a obmedzenia uvoľňovania tepla
  • C – Ako pri triede D, ale naviac pri tepelnom pôsobení jednotlivého horiaceho predmetu vykazujú obmedzené šírenie plameňa
  • B – Ako pri triede C, ale s prísnejšími požiadavkami.
  • A2 – Výrobky síce vyhovujú rovnakým kritériám STN EN 13823 ako pre triedu B, ale naviac nebudú za podmienok plne rozvinutého požiaru (stav požiaru, kedy na všetkých horľavých materiáloch v posudzovanom priestore prebieha horenie) významne prispievať ku kalorickému zaťaženiu a tým aj ku ďalšiemu rastu požiaru
  • A1 – Výrobky zaradené do tejto skupiny nebudú prispievať ku požiaru v žiadnom jeho štádiu

Ako sme už uvádzali vyššie, podľa vykonaných testov reakcie na požiar môže hodnotenie zahŕňať aj dodatočné klasifikácie pre tvorbu dymu a žeravých kvapiek. Tvorba dymu je hodnotená známkami s1 (najnižšia tvorba dymu) do s3 (žiadny limit pre množstvo vytvoreného dymu). Žeravé kvapky sú hodnotené známkami od d0 (žiadne žeravé kvapky) do d2 (žiadny limit pre tvorbu žeravých kvapiek).

Najviac používané minerálne kazety u nás od výrobcov Armstrong a AMF majú klasifikáciu A2-s1, d0. Od Rockfonu sú to kazety s klasifikáciou A1.

Tabuľka požiarnych odolností jednotlivých výrobcov pod rôznymi stropnými konštrukciami:

výrobca a hrúbka kazety typ použitej konštrukcie v protipožiarnom systéme kazetový podhľad pod strešnou konštrukciou z nasledovného materiálu:
Železobetónová doska Trapézový plech Drevené väzníky
Armstrong 15mm kazety Prelude 24 XL REI90 * REI30 REI60
Prelude S REI60 * x x
Armstrong 12mm kazety Prelude 24 XL x x x
Prelude S REI30 x x
AMF 15mm kazety Ventatec T24 REI60 * / REI90 / REI120 REI30 / REI60 REI30* / REI45 / REI60
AMF 13mm kazety Ventatec T24 REI60  x  x

(*) – platí aj pre kazety so zapustenou hranou