Absolútna parotesnosť patrí medzi jednu zo zásadných unikátnych vlastností penového skla FOAMGLAS®. Nielen, že táto tepelná izolácia plní súčasne aj funkciu dokonalej parotesnej zábrany, ale naviac nemôže navlhnúť v dôsledku kondenzácie vodnej pary. Z týchto dôvodov je možné ju použiť aj v tých najnáročnejších strešných konštrukciách nad vlhkými a mokrými priestormi. Ako príklad uvádzame strechu v Aquaparku  Brno – Kohoutovice.

kohoutovice_1

Pohľad na strechu v Brne – Kohoutoviciach

kohoutovice_2

Kompaktná skladba z dvoch vrstiev dosiek FOAMGLAS® lepených do horúceho asfaltu

Tepelno-izolačné penové sklo FOAMGLAS® nie je potrebné odborníkom bližšie predstavovať. Tento unikátny materiál ponúka veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti i množstvo ďalších unikátnych vlastností (λ = 0,040 W/mK). Materiál je úplne parotesný, nesaje, je nehorľavý a má extrémne vysokú pevnosť v tlaku bez deformácie (70 až 160 t/m2). Viac o technických informáciách a fyzikálnych vlastnostiach nájdete na www.foamglas.cz.

Z vyššie uvedených vlastností je pre strechy bazénov zásadná parotesnosť. Tepelná izolácia v celej svojej hrúbke tvorí dokonalú parotesnú zábranu. Vrstva penového skla s natavenou hydroizoláciou sa nazýva „kompaktná strešná stavba“ a vďaka celoplošnému (kompaktnému) zlepeniu všetkých vrstiev a špár asfaltom nedokáže do nej vniknúť vodná para. Ďalšie strechy bazénov, ktoré sú izolované penovým sklom FOAMGLAS® môžete nájsť v Brne na Kravej Hore a v špeciálnej škole na Veslárskej ulici. V prípade bazéna v Kohoutoviciach je v plochých častiach strechy použité nekašírované penové sklo FOAMGLAS® T4 v 2 vrstvách po 130 mm. Vrstvy penového skla sú k podkladu, ktorý je tvorený OSB doskami, lepené do horúceho asfaltu AOSI 85/25, medzi sebou a v špárach sú tiež lepené asfaltom. Vrstvy dosiek FOAMGLAS® majú vzájomne vystriedané špáry. Finálnu úpravu hornej vrstvy dosiek FOAMGLAS® tvorí tenký náter horúcim AOSI. V strmých častiach strechy boli použité kašírované dosky FOAMGLAS® READY BLOCK v jednej vrstve od 220 do 260 mm. Doska READY BLOCK je vyrobená z materiálnu FOAMGLAS® T4 a jej vonkajší povrch je už pri výrobe kašírovaný AOSI a tenkou staviteľnou PE fóliou. V oblúkoch s malým rádiusom boli dosky READY BLOCK rezané na stavbe na segmenty 600 x 200 alebo 600 x 300 mm so skosenými hranami. Na rozdiel od nekašírovaného penového skla v dvoch vrstvách bolo možné pomocou dosiek FOAMGLAS® READY BLOCK realizovať kompaktnú skladbu bez horúceho asfaltu, čo by bolo v strmých častiach nielen nebezpečné, ale hlavne nemožné. Na prilepenie dosiek READY BLOCK sa používa dvojzložkové asfaltové lepidlo zastudena (PC® 56), rovnakým lepidlom sa zliepajú špáry medzi doskami.

kohoutovice_3

Kompaktná skladba z dosiek FOAMGLAS® READY BLOCK lepených zastudena asfaltovým lepidlom PC 56

Po prevedení kompaktnej skladby (zatiaľ ešte neúplnej, bez chýbajúceho nataveného asfaltového pásu) bol povrch po celej ploche strechy tvorený tenkou vrstvou asfaltu AOSI. V prípade bežnej strechy nad bazénom by stačilo nataviť celoplošne dve vrstvy modifikovaných asfaltových pásov a strešný pás by bol hotový. V prípade bazénu v Kohoutoviciach boli na asfaltový náter rozostavené do budúcich príponiek krytiny tzv. kotviace plechy. Osová vzdialenosť kotviacich plechov je v jednom smere daná vzdialenosťou falcov a v druhom smere požadovanou hustotou príponiek v závislosti na sile vetra. Asfalt pod kotviacim plechom sa nahreje plameňom a následne sa zuby kotviaceho plechu zatlačia do penového skla. Celá plocha 150 x 150 mm sa prilepí k penovému sklu asfaltom.

Po dokončení inštalácie kotviacich plechov v súvislej časti strechy sa na strešný plášť celoplošne nataví asfaltový modifikovaný pás bez posypu, ktorý kompaktne uzavrie kompaktnú skladbu a súčasne zvýši pevnosť kotviacich plechov proti vytrhnutiu z penového skla.

kohoutovice_4

Schéma kotvenia plechovej krytiny do kotviacich plechov

Kotviace plechy sú tak miestom, do ktorého sa cez separačnú uzlovú rohož pomocou samorezných skrutiek kotvia príponky falcovanej krytiny. Plechová krytina tak nie je priamo spojená s nosnou konštrukciou a preto nevznikajú tepelné a difúzne mosty.

Tento typ strechy je unikátny predovšetkým preto, lebo sa jedná o strechu jednoplášťovú a neodvetrávanú – t.j. s minimálnou hrúbkou. Napriek tomu je vďaka parotesnému penovému sklu FOAMGLAS® plne funkčná a to aj nad extrémne vlhkými prevádzkami. Architektom umožňuje tento systém vytvoriť plechovú krytinu na strechách s ľubovoľnou konštrukciou, tvarom, spádom. Ďalšou pridanou hodnotou tohto systému je dlhá životnosť a vysoká požiarna bezpečnosť.

Systém kompaktnej strechy s izoláciou FOAMGLAS® sa už niekoľko desaťročí používa v západnej Európe a to tiež nad bazénovými halami a ďalšími športovými halami. Skladba strechy bazénovej haly v Kohoutoviciach bola prvou svojho druhu v Českej republike. Ďalší bazén s kompaktnou strechou s izoláciou FOAMGLAS® je v Litomyšli.

Zdroj: Flexibility, informačný bulletin spoločnosti AZ FLEX.