Sídlo spoločnosti:

AZ FLEX, s.r.o.
Štrková 968/10C
010 09 Žilina-Bytčica

e-mail: azflex@azflex.sk

IČO: 36422851
IČ-DPH: SK2021876032

Banka: Československá obchodná banka, a.s. Žilina
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4019665166/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1966 5166
Výpis z OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.15429/L

Prevádzky:

ŽILINA    BRATISLAVA    KOŠICE