isover_saintPrudký a trvalý technický vývoj v priemyselnej výrobe, doprave, stavebníctve a iných hospodárskych odvetviach, ako aj zvyšujúce sa náročnosť na komfort spotrebiteľov v celosvetovom meradle, sú príčinou exponenciálne narastajúceho čerpanie energie.

Objem existujúcich zásob energie je pritom limitovaný a objavovanie nových zdrojov je nielen stále vecne a časovo náročnejšie, ale tiež nedáva nádej na ich ekonomické zvýhodnenie proti doteraz známym podmienkam.

V tejto situácii je hlavným, ak nie jediným reálnym smerom k čiastočnému východisku, hľadanie úsporných opatrení. Teplo, ako najväčší užívaný nositeľ energie, sa z miesta svojej výroby do miesta spotreby dopravuje. V zmysle principiálnych fyzikálnych zákonov dochádza vplyvom rozdielov teplôt k jeho stratám. Ich účinné obmedzenie je možné správnym uplatnením vhodných tepelných izolácií. Mnohé skoršie analýzy preukázali, že medzi inými úspornými opatreniami pripadá práve na uplatnenie izoláciou jeden z najvýznamnejších a pritom pomerne lacných a ľahko uskutočniteľných prínosov.

Znižovanie energetickej náročnosti stavebných objektov ako celku teda nespočíva len v obmedzovaní tepelných
strát obvodovými konštrukciami budov, ale aj v znižovaní tepelných strát technických zariadení budov. K tomu by Vám mali pomôcť technické izolácie Isover. V ponuke u nás nájdete izolácie vhodné pre použitie v priemyselných aplikáciách, najmä pre potrubia, vzduchovody, zásobníky, dymovody, elektrárenskej komponenty, atď.

Technické izolácie Isover plnia pri použití v priemysle tieto funkcie:

■ Znižovanie tepelných strát.
■ Ochrana osôb pred kontaktom so zariadením (kritérium maximálnej povrchovej teploty).
■ Ochrana proti kondenzácii vnútri potrubia.
■ Ochrana proti kondenzácii mimo potrubia (tzv. Chladová izolácie).
■ Protimrazová ochrana potrubia a zásobníkov
teplonosných látok, palív, a pod.
■ Regulácia teploty látok vedených v rozvodoch ako
ochrana podmienok priemyselných procesov.
■ Ochrana osôb, zariadení a majetku v prípade požiaru.
■ Znižovanie hladiny hluku.

Najdôležitejšou funkciou izolačných materiálov pri použití v priemysle je znižovanie tepelných strát technologických zariadení a rozvodov tepla. Veľká väčšina z týchto zariadení má vysokú povrchovú teplotu. Pre ich tepelnú ochranu je teda nutné navrhnúť a použiť také materiály, ktoré vyhovujú daným prevádzkovým podmienkam. Isover Vám vždy pomôže nájsť ten najoptimálnejší výrobok pre danú aplikáciu.