Pre lepšie pochopenie účelu a znenia vyhlášky č. 14 /2016 Z.z.,  ktorá určuje minimálne hrúbky izolácie rozvodov tepla a teplej vody v zmysle zákona č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, Vám prinášame jej kompletné znenie, pôvodný návrh aj odôvodnenie.

 
Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 321/2014 Z.z
K stiahnutiu:

Vyhláška č. 14 /2016 Z.z.,  ktorá určuje minimálne
hrúbky izolácie pri rozvodoch tepla a teplej vody
K stiahnutiu:

Znenie vyhlášky 14/2016 Z.z.

14/2016 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2015,

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§1

  1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m na -1 . K na -1 pri teplote 0 stupňov C je uvedená v prílohe č. 1.
  2. Ak sa použijú iné materiály rozvodov tepla a teplej vody ako oceľové rúrky alebo sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou ako 0,035 W . m na -1 . K na -1 pri teplote 0 stupňov C, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona podľa prílohy č. 2.

 §2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Vazil Hudák v.r.

Príloha č. 1

k vyhláške č.14 /2016  Z. z.

 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C

1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v tabuľke:

p.č. Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry Minimálna hrúbka izolácie
1 do 22 mm vrátane 20 mm
2 nad 22 mm do 35 mm vrátane 30 mm
3 nad 35 mm do 100 mm vrátane rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4 nad 100 mm 100 mm

2. Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.

AZ  FLEX: Príloha č.1 obsahuje tabuľku s návrhom minimálnych hrúbok izolácie, ktorá ma lambdu tepelnej vodivosti 0,035W/m.K pri teplote 0 °C za predpokladu, že sa bude izolovať oceľové potrubie.
V závislosti od tepelno-izolačných parametrov izolácie, musíme počítať s tým , že ak použijeme izoláciu s horšou lambdou tepelnej vodivosti (t.j. viac ako 0,035W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C), budeme musieť použiť aj väčšiu hrúbku izolácie. Výpočet je v tomto prípade nutné vykonať podľa rovníc v prílohe č.2

Príloha č. 2

k vyhláške č.14 /2016  Z. z.

 Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli

  1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli sa vypočíta z rovníc:

    Screenshot 2016-04-12 11.59.31

Pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky  a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie α2 je možné použiť hodnotu α1 W.m-2.K-1.

AZ FLEX: Nová vyhláška zohľadňuje okrem tepelnoizolačných parametrov izolácie aj tepelný odpor potrubia, ak teda použijeme iný typ potrubia (oceľové, plastové, medené…), výpočet sa riadi podľa rovníc v prílohe č.2
  1. Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % vypočítanej hodnoty hrúbky izolácie.Odôvodnenie

A    Všeobecná časť

Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bol vypracovaný na základe § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2014. Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Používanie energie má veľký podiel na spotrebe prírodných zdrojov a významný vplyv na životné prostredie. Významný podiel na spotrebe energie má aj prevádzka budov. Zákon o energetickej efektívnosti  ustanovuje požiadavky na izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. Zákonom o energetickej efektívnosti bola do nášho právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Ustanovením § 31 ods. 1 písm. e) zákona bolo Ministerstvo hospodárstva SR splnomocnené na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody v budovách.

Pod technickými požiadavkami na účely tejto vyhlášky sa rozumie aj minimálna  hrúbka izolácie pre potrubia a armatúry rozvodov tepla a teplej vody, ktorá bola stanovená tak, aby sa dosahovala úspora energie pri zaizolovanom rozvode v porovnaní s rovnakým nezaizolovaným rozvodom v intervale od 70 % do 95 % v závislosti od dimenzie potrubí a armatúr, materiálu potrubí a izolačného materiálu pri zohľadnení optimálnych nákladov spojených so samotnou realizáciou izolácie týchto rozvodov. Priemerná izolačná hrúbka bola stanovená pre tepelnú vodivosť  izolačného materiálu 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C.

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B    Osobitná časť

K § 1: Minimálna hrúbka tepelnej izolácie potrubí a armatúr uvedená v prílohe č. 1 je stanovená pre oceľové rozvody tepla a teplej vody v členení podľa dimenzie potrubí a armatúr.

Pre jednotlivé dimenzie potrubí a armatúr sú stanovené primerané minimálne hrúbky izolácie, tak aby bola dosiahnutá úspora energie medzi izolovaným a neizolovaným potrubím od 70 % do 95 %, čím je zabezpečená jednoduchá návratnosť investície do zaizolovania rozvodov tepla a teplej vody 5 až 7 rokov, vo výnimočných prípadoch 10 rokov. Životnosť používaných izolačných materiálov sa predpokladá minimálne 15 rokov. Z pohľadu doby návratnosti investície a v porovnaní s inými opatreniami energetickej efektívnosti v budovách je realizácia izolácie rozvodov tepla a teplej vody nákladovo optimálne opatrenie.

Hodnota minimálnej hrúbky izolácie bola stanovená pre rozvody tepla a pre rozvody teplej vody rovnako, nakoľko na úsporu energie medzi zaizolovaným a nezaizolovaným potrubím, vyjadrenú v percentách, nemá priemerná teplota média zásadný vplyv. Pri navrhovaní sa uvažovalo s priemernou teplotou vykurovacieho média 75 °C a s priemernou teplotou média v rozvodoch teplej vody 50 °C.

Z dôvodu zamedzenia neprimeraných zásahov do stavebných konštrukcií výlučne na účely izolovania rozvodov tepla a teplej vody, najmä v starších budovách, bol zavedený pojem montážna prístupnosť, čím sa predíde neúmernému navýšeniu investičných nákladov. V prípade, že by bola stanovená minimálna hrúbka izolácie pre všetky potrubia a armatúry bez ohľadu na to, kde sú osadené, mohlo by sa vzhľadom na neprimerané búracie a montážne práce stať, že by sa nejednalo o nákladovo optimálne riešenia, t.j. neplnili by sa základné myšlienky spojené s energetickou efektívnosťou.

Keďže minimálna hrúbka izolácie je vypočítaná pre hodnotu tepelnej vodivosti izolačného materiálu 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C, pri použití materiálu s inou tepelnou vodivosťou sa postupuje podľa vzorcov uvedených v prílohe č. 2. Keďže sa jedná o bežne používané technické pravidlá, môžu projektanti izolácie rozvodov tepla a teplej vody použiť na prepočet  technické predpisy a dostupné technické pomôcky akými sú napríklad výpočtové programy a algoritmy. Tieto sú zverejnené na webových stránkach so zameraním na technické zariadenia budov alebo termodynamické výpočty.

K § 2:  Navrhovaná účinnosť je od 1. decembra 2015.

Predkladacia správa

Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bol vypracovaný na základe § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

V § 11 ods. 1 písm. d) zákona je ustanovená povinnosť opatriť vhodnou tepelnou izoláciou rozvody tepla a teplej vody v budovách s úžitkovou plochou nad 1000 m2, ktoré sú vybavené ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody. Uvedenú povinnosť je potrebné splniť do 31. decembra 2015 a s pridaním ďalšieho opatrenia energetickej efektívnosti do 31. decembra 2017. Predmetné ustanovenie nahradilo povinnosť ustanovenú v § 11 ods. 1 predchádzajúceho zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zníženie strát na rozvodoch v budovách bude mať pozitívny dopad na spotrebiteľov znížením nákladov za teplo, ako aj pre dodávateľov teplej vody podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorí doposiaľ nemohli ovplyvniť straty v rozvodoch teplej vody v budovách a podľa platných predpisov v oblasti regulácie sieťových odvetví boli znevýhodňovaní.

Z dôvodu optimalizácie dodávky teplej vody je nanajvýš vhodné, aby izoláciu rozvodov realizovali aj vlastníci budov, ktorým zákon túto povinnosť neukladá, ale sú zásobovaní z rovnakého tepelného okruhu, ako vlastníci, ktorých sa táto povinnosť týka.

Povinnosť sa týka aj vlastníkov resp. správcov verejných budov, avšak vlastník dotknutej budovy môže požiadať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o odklad splnenia tejto povinnosti o dva roky, ak preukáže, že pripravuje alebo realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu ako ustanovuje zákon o energetickej efektívnosti.

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a zákonmi, súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Predložený návrh vyhlášky nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti a nemá ani sociálne vplyvy.

Návrh vyhlášky sa predkladá bez rozporov.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. decembra 2015.
 Ako zaizolovať rozvody teplej vody a vykurovania technickými izoláciami v zmysle znenia vyhlášky 14/2016 Z.z. ?

Z našej širokej ponuky technických izolácií vyberáme tie najpoužívanejšie riešenia a materiály.

Dostupné riešenie I

minerálna vlna Výber technických izolácií vo forme kvalitných skruží z minerálnej vlny je najzaujímavejšou voľbou. V ponuke je široká výrobková rada priemerov i hrúbok, púzdra sú s ALS povrchom a s presahom na ktorom je samolepiaca páska.

Technické izolácie zn. ROCKWOOL a PAROC patria medzi tie najžiadanejšie. Vysoká objemová hmotnosť izolačných skruží zaručuje, že puzdra majú vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti, vysokú pevnosť a dlhú životnosť.

V neposlednom rade je dôležité, že použitím potrubných skruží Rockwool 800 alebo Paroc Section AluCoat T  sa zvýši požiarna bezpečnosť izolovaného systému i celej stavby. Izolačné skruže sú v triede rekcie na oheň A2, t.j výroby zadefinované ako NEHORĽAVÉ.

 Najdôležitejšie parametre izolačných puzdier z minerálnej vlny s ALS povrchom

 Typ: Rockwool 800 Paroc Secton AluCoat T
Lambda tepelnej
vodivosti λ 10°C:
0,033  až  0,034 W.m-1.K-1  0,034 W.m-1.K-1
Max. teplota použitia: 250°C 250°C
Reakcia na oheň, Euroclas: A2L – s1, d0 A2L – s1, d0
Použitie na potrubie Ø: Ø 15 až  Ø 219mm  Ø 15 až  Ø  273mm
 Hrúbka izolácie:  20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100mm   20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100mm
 Dĺžka / povrchová úprava: 1m / ALS fólia
1,2m / ALS fólia
Balenie (v závislosti od typu): kartón / PE obal / paleta kartón / PE obal / paleta
 Chloridové ionty, Cl:  < 10 ppm  < 10 ppm

Najpoužívanejšie rozmery izolačných puzdier s ALS fóliou:

Svetlosť potrubia (mm):        Priemer (mm) / hr. izolácie (mm)
DN15 18/20            
DN18 22/20 22/30          
DN20 28/20 28/30          
DN25 35/20 35/30 35/40        
DN32 42/20 42/30 42/40        
DN40 48/20 48/30 48/40 48/50      
DN50 60/20 60/30 60/40 60/50 60/60    
DN65   76/30 76/40 76/50 76/60 76/80  
DN80   89/30 89/40 89/50   89/80  
DN100   108/30 108/40 108/50     108/100
DN125       133/50     133/100
DN150       159/50     159/100
DN200       219/50     219/100

Pozn.:

_____ – hrúbky izolácie podľa vyhlášky 14/2016 Z.z
_____ – menšie hrúbky izolácie, ktoré sa používajú na miestach, kde to nevyžaduje vyhláška alebo ak nieje možné aplikovať izoláciu na potrubie z dôvodu nedostatku miesta a pod.
_____ – väčšie hrúbky izolácie je možné použiť v prípade prísnejšej požiadavky na hrúbku izolácie s cieľom dosiahnúť maximálnu energetickú úsporu a pod.

Dostupné riešenie II

flexibilná elastomerická pena Rozvody teplej vody a tepla je možné izolovať potrubnými izoláciami z flexibilnej elastomerickej peny zn. Armaflex alebo Kaiflex.

Odporúčané hrúbky izolácie sú v rozsahu 19, 25, 32mm a v prípade potreby do 40 a 50mm.

Tieto izolácie je možné použiť aj na izolovanie rozvodov chladenia a studenej vody t.j proti vzniku kondenzácie.

 Najdôležitejšie parametre izolácií zo syntetického kaučuku (FEF):

Armaflex ACe Kaiflex EF AF Armaflex
(TOP Kvalita)
Kaiflex ST
(TOP Kvalita)
Lambda tepelnej vodivosti: λ 0°C 0,036 W/m.K λ 0°C 0,036 W/m.K λ 0°C 0,033 W/m.K λ 0°C 0,034 W/m.K
Max. teplota použitia: od -50 do +110°C od -50 do +110°C od -50 do +110°C od -50 do +110°C
Reakcia na oheň, Euroclas: D s3,d0 B s3,d0 B s3,d0 B s3,d0
Priepustnosť vodnej pary μ ≥ 7 000 μ ≥ 8 000 μ ≥ 10 000 μ ≥ 10 000
Použitie na potrubie Ø: od Ø15mm do Ø160mm od Ø15mm do Ø160mm od Ø15mm do Ø160mm od Ø15mm do Ø160mm
 Trubice – hrúbka izolácie: 9, 13, 19, 25, 32,
40 a 50mm
10, 13, 16, 19, 25, 32mm 9 až 50mm 9, 13, 19, 25, 32,
40, 50mm
Pásy – hrúbka izolácie: 9, 13, 19, 25, 32,
40 a 50mm
10, 13, 16, 19, 25, 32,
40, 50mm
10, 13, 16, 19, 25, 32,
50mm
9, 13, 19, 25, 32,
40, 50mm
 Dĺžka trubíc: 2 m 2 m 2 m 2 m alebo 1,2 m
Šírka pásov: 1 m 1 m 1 m 1 m alebo 1,2 m
Balenie: kartón / PE kartón /PE / paleta kartón kartón / PE /paleta

Dostupné riešenie III

polyetylén Izoláciou z polyetylénovej peny (PE) TUBOLIT DG alebo KAIFOAM PE môžeme izolovať potrubné rozvody tepla a teplej vody. Jedná sa o najrozšírenejší typ izolácie, výrobková rada je však značne obmedzená, izolačné trubice sa vyrábajú v max. hrúbkach 20, 25 a 30mm.

 Najdôležitejšie parametre izolácií z polyetylénovej peny (PE):

 Typ: Tubolit DG Kaifoam PE
Lambda tepelnej
vodivosti λ 10°C:
0,038 W. m-1. K-1 0,037 W. m-1. K-1
Max. teplota použitia: 100°C 100°C
Reakcia na oheň, Euroclas: E
(alt. B s1,d0)
E
Použitie na potrubie Ø: Ø 12 až  Ø 114mm  Ø 12 až  Ø  114mm
 Hrúbka izolácie:  5, 9, 13, 20, 25, 30mm   5, 9, 13, 20, 25mm
 Dĺžka / povrchová úprava: 2m 2m
Balenie: kartón
kartón